:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
วัน เวลา ส่ง 09 มี.ค. 256117:09:10
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๘๑
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชนและผู้อำนายการสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1