:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 (รายการที่กันไว้เบ
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256110:02:47
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว3022
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอศรีบุญเรือง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2