:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลำลำน้ำ พ.ศ.
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256110:29:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 2979
1.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
2.นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1