:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256110:48:17
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๓๑๓ ลว. ๑๒ มี.ค.๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3