:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256112:21:27
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๓๑๕ ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2