:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256114:23:31
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 2876
1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. ปศุสัตว์จังหวัด 3. ประมงจังหวัด 4. สหกรณ์จังหวัด 5. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 7. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3