:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2561
วัน เวลา ส่ง 13 มี.ค. 256110:41:24
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 3179
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เทศบาลตำบลนามะเฟือง
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
สำนักงานที่ดินจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำนักงานสัสดีจังหวัด
เทศบาลตำบลนาคำไฮ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ
ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตำรวจภูธรจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
สำนักงานสถิติจังหวัด
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
กองร้อย อส.จ.ส่วนแยก ๑
เรือนจำจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง
สำนักงานอัยการจังหวัด
สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
สำนักงานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานป้องกันไฟป่าหนองบัวลำภู
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
เทศบาลตำบลหัวนา
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สำนักงานขนส่งจังหวัด
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1