:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
วัน เวลา ส่ง 13 มี.ค. 256111:28:40
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว3128
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 ท่าน
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
11. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
23. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
27. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
28. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
29. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
31. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
32. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
33. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
34. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
35. นายอำเภอทุกอำเภอ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1