:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนนัก
วัน เวลา ส่ง 14 มี.ค. 256108:57:38
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว616 ลว 14 มี.ค.61
ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1