:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุม
วัน เวลา ส่ง 14 มี.ค. 256111:07:18
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 557
1.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11.ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตรที่ 3 อุดรธานี
12.ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ขอนแก่น
13.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
15.ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
16.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
17.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
18.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19.ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1