:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรายงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วัน เวลา ส่ง 14 มี.ค. 256114:58:08
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว3130
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผ้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ/ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นภ/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2