:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการปรับพื้นที่ให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวง
วัน เวลา ส่ง 14 มี.ค. 256115:55:11
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 3199
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3