:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมมอบหมายภารกิจการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 14 มี.ค. 256118:31:00
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ ๐๐๑๗.๒/ว 3131
๑.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
๒.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
๓.ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น
๔.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๕.รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร)
๖.ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ
๗.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๘.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
๙.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒.หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
๑๓.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙.ผู้อำนายการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐.ผู้อำนายการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๒๑.ผู้อำนายการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๒๒.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๒๙.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๓๐.นายอำเภอนากลาง
๓๑.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๒.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
๓๓.ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู
๓๔.นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ
๓๕.นายกเทศมนตรีตำบลเก่ากลอย
๓๖.นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
37.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1