:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วัน เวลา ส่ง 21 มี.ค. 256111:16:22
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ0003/ว 3484
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3