:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และแ
วัน เวลา ส่ง 21 มี.ค. 256114:54:33
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว3414
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5