:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"ผักและผลไม้แปลงใหญ่จากฟาร์มเชื่อมโยงสู่ตลาด
วัน เวลา ส่ง 22 มี.ค. 256109:30:18
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 3525
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2