:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการรายงานข้อมูลใน
วัน เวลา ส่ง 23 มี.ค. 256109:24:57
จาก สนง.พลังงานจังหวัด
ที่ นภ0015/ว 3494
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการรายงานข้อมูลในเว็บไซต์ www.e–report.energy.go.th (หัวหน้าส่วนราชการ ตามเอกสารแจ้งท้าย)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2