:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขงส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 23 มี.ค. 256111:41:30
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๓๕๙ ลว. ๒๒ มี.ค.๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2