:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 ผ่านระบบวิด
วัน เวลา ส่ง 23 มี.ค. 256115:32:04
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 3562
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายโชติ เชื้อโชติ)
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
9.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
10.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
11.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู
14.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
15.รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
16.นางลำพัน ศรีจันทะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
17.นางสาวหนึ่งฤทัย ลีเฮียง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
18.นายอุกฤษฎ์ โลมพรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
19.น.ส.วิภาดา วัฒนะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4