:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 27 มี.ค. 256114:35:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว3691
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3