:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 28 มี.ค. 256110:54:37
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว3746
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
๒. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
๓. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น
๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร)
๖. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ
๗. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ
๙. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ
๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ
๑๑. สารวัตรตำรวจสันติบาลหนองบัวลำภู
๑๒. หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
๑๓. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
๑๕. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. ผู้อำนายการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๑๗. ผู้อำนายการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๑๘. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๒๑. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
๒๒. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓. นายอำเภอนากลาง
๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๒๕. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๒๙. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๓๐. นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ
๓๑. ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
๓๒. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1