:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตาม ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัน เวลา ส่ง 29 มี.ค. 256113:41:30
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 3835
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
14. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2