:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
วัน เวลา ส่ง 30 มี.ค. 256116:29:02
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๓๘๗ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2