:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1
วัน เวลา ส่ง 30 มี.ค. 256116:41:18
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 3805
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายอำเภอนากลาง
12. นายอำเภอนาวัง
13. นายอำเภอโนนสัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1