:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
วัน เวลา ส่ง 02 เม.ย. 256116:14:27
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 3885
1.กอ.รมน.จังหวัด
2.ปลัดจังหวัด
3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
4.ท้องถิ่นจังหวัด
5.พาณิชย์จังหวัด
6.อุตสาหกรรมจังหวัด
7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
8.ประมงจังหวัด
9.ปศุสัตว์จังหวัด
10.ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด
11.ผอ.สถานีพัฒนาที่หนองบัวลำภู
12.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
13.เกษตรจังหวัด
14.สหกรณ์จังหวัด
15.หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
16.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3