:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระมหากรุณา
วัน เวลา ส่ง 03 เม.ย. 256111:21:41
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 4034
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู /รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. /รอง ผอ.รมน.จว.นภ. /หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด /หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /นายอำเภอทุกอำเภอ /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู /นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1