:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
วัน เวลา ส่ง 09 เม.ย. 256113:31:20
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว4261
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู
11.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
12.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
13.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
14.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหนองบัวลำภู
15.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
16.ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
17.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
18.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
20.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ
21.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
22.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
23.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
24.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
25.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
26.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
27.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
28.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
29.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
30.นายอำเภอทุกอำเภอ
31.นายจักรพงษ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน)
32.นายประใส เศรษฐกุญชร (ปราชญ์ชาวบ้าน)
33.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3