:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 10 เม.ย. 256115:42:12
จาก กอ.รมน.จ.นภ.
ที่ นร 5117.16/203
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายความมั่นคง)
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู
พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายณพล เชยคำแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
นายประมง ทัศดร ประธานมูลนิธิพระพุทธยันตีหนองบัวลำภู
นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
นายสมบัติ ว่องวิทวัส ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2