:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การใช้งาน PADME ในการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
วัน เวลา ส่ง 11 เม.ย. 256110:55:36
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว4280
1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11.นายอำเภอนากลาง
12.นายอำเภอนาวัง
13.นายอำเภอโนนสัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2