:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แผนการมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
วัน เวลา ส่ง 11 เม.ย. 256113:25:08
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 252
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามรายชื่อแนบ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3