:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
วัน เวลา ส่ง 30 เม.ย. 256115:27:08
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๔๖๖ ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2