:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปีงบประมาณ 2561
วัน เวลา ส่ง 02 พ.ค. 256110:14:34
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 879
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
12. เรียน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)
13. เรียน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3