:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งให้จัดทำข้อมูลการโอน/ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง
วัน เวลา ส่ง 02 พ.ค. 256110:41:55
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว671
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/อำเภอนากลาง/อำเภอนาวัง/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3