:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปร
วัน เวลา ส่ง 03 พ.ค. 256109:14:35
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว4978 ลว 3 พ.ค. 2561
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2