:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมคณะทำงานจัดการปัญหาสารเคมีภาคการเกษตรตกค้างในพื้นที่นำร่อง “บุญทัน Model”
วัน เวลา ส่ง 03 พ.ค. 256111:30:00
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว4932
1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7) ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
8) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
9) นายอำเภอสุวรรณคูหา
10) นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
11) ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู
12) หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
13) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
14) ผู้อำนวยการส่วนงานทรัพยากรน้ำ สนง.ทสจ.นภ.
15) นางสาววรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.นภ
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1