:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
วัน เวลา ส่ง 04 พ.ค. 256115:31:59
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว๔๙๒๐
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1