:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 07 พ.ค. 256108:19:26
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 324
1.ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
2.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
9.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
12.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13.ผอ.กยท.
14.ผอ.กศน.
15.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขตที่ 1
16.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขตที่ 2
17.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
18.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3