:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 61/62 รอบที่ 1
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ค. 256110:01:41
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 5131
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่แนบ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4