:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การใชใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ค. 256117:00:43
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๔๙๙ ลว. ๓ พ.ค. ๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2