:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจเตรียมการจัดกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเมืองลุ่มภู"
วัน เวลา ส่ง 09 พ.ค. 256109:52:38
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว5163
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ
๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๑๔. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
๑๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
๑๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๑๙. ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู
๒๓. ประธานมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1