:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (กันเงินเหลื่อ
วัน เวลา ส่ง 10 พ.ค. 256115:10:24
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 5243 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2