:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
วัน เวลา ส่ง 10 พ.ค. 256115:11:20
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 5243 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายอำเภอเมือง
6. นายอำเภอนากลาง
7. นายอำเภอศรีบุญเรือง
8. นายอำเภอสุวรรณคูหา
9. นายอำเภอนาวัง
10. นายอำเภอโนนสัง
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2