:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นสองน่อง ท่องเมืองลุ่มภู”
วัน เวลา ส่ง 11 พ.ค. 256109:46:52
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ 0014.2/ว5166
๒. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ
๔. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
๕. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร)
๘. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ
๙. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
๑๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
๑๙. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
๒๐. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
๒๑. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
๒๖. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๒๙. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๐. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๑. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๒. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
๓๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๓๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาเขตหนองบัวลำภู
๓๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
36.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
37.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
38.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
39.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
40.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
41.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
42.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ
43.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
44.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
45.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู
46.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
47.โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
48.ผอ.สตง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ
49.นายอำเภอทุกอำเภอ
50.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
51.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
52.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
53.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
54.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
55.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
56.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
57.ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลำภู
58.นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู
59 ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดหนองบัวลำภู
60.ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู
61.ประธานมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
62.ประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี
63.นายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู
64.ประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี
65.ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5