:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
วัน เวลา ส่ง 11 พ.ค. 256115:22:23
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นร 1203.2/797
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๓. สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๔. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๕. สํานักงานเกษตรจังหวัด
๖. สํานักงานประมงจังหวัด
๗. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
๘. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
9. สํานักงานขนส่งจังหวัด
๑๐. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๑๑. สํานักงานพลังงานจังหวัด
๑๒. สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
๑๔. ที่ทําการปกครองจังหวัด
๑๕. สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
๑๖. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๑๗. สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
๑๘. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๑๙. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๒๐. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1