:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
วัน เวลา ส่ง 11 พ.ค. 256117:23:00
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๕๒๔ ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกสุ่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2