:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ประจำปี 2560
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ค. 256110:13:03
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0009/ว 982
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
12. เรียน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)
13. เรียน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
14. เรียน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
15. เรียน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2