:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานตัวชี้วัดที่ 4.2 เดือนเมษายน 2561
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ค. 256110:22:22
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 5249
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
24. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
25. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
27. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
28. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2