:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 16 พ.ค. 256111:04:29
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๕๓๓๗
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1