:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 16 พ.ค. 256111:15:41
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/5441
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส้วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู,ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบ้วลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1