:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัด ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหากรณีบริษัทแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืมแก่เกษตรกรในพื้นที่
วัน เวลา ส่ง 17 พ.ค. 256113:42:55
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 5538
นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1